העיזים שהביאו דובים בקרניהן

נכתב על ידי: על פי המקור במסכת תענית.


"רבי חנינא בן דוסא היה לו עדר עזים. אמרו לו שהן גורמות נזק לאנשים. אמר להם: אם הן גורמות הפסד לאנשים יאכלו אותן דובים; ואם לא - כל אחת מהן תביא בסוף היום דוב בקרניה. בסוף היום, הביאה כל אחת ואחת דוב בקרניה. ... ורבי חנינא בן דוסא מהיכן היו לו עזים והרי עני היה? ועוד, הרי אמרו חכמים: אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל! אמר רב פנחס: מעשה ועבר אדם אחד על פתח ביתו והניח שם תרנגולים, ומצאתן אשתו של רבי חנינא בן דוסא, ואמר לה: אל תאכלי מביציהן. והרבו ביצים ותרנגולים, והיו מצערים אותם; ומכרן וקנה בדמיהן עזים. פעם אחת עבר אותו אדם שאבדו ממנו התרנגולים, ואמר לחבירו: בכאן הנחתי התרנגולים שלי. שמע רבי חנינא, אמר לו: יש לך בהן סימן? - אמר לו: הן. נתן לו סימן ונטל את העזים, והן הן העזים שהביאו דובים בקרניהם".

הערה: מבוסס על תרגום חופשי מתוך אתר 'ארץ חמדה' מכון גבוה ללימודי היהדות.
 

עדר עיזים
© כל הזכויות שמורות
כג', שבט, תשע"ה. 12.2.15
 
|